صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۱۴,۹۰۹ ۹۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۳۰ ۰.۷۴ % ۱,۷۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۰۳,۹۱۶ ۹۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۸۹ ۰.۳۱ % ۱,۷۲۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۰۲,۷۲۲ ۹۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۸۹ ۰.۳۱ % ۱,۷۴۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۰۱,۵۲۹ ۹۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۹۰ ۰.۳۱ % ۱,۷۶۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۳۲,۷۵۳ ۹۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۶۱,۹۹۰ ۰.۴ % ۱,۷۷۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۰۷,۸۹۸ ۹۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۵۱۶ ۰.۹۷ % ۱,۷۹۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۹۷,۰۱۵ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۶ ۰.۰۲ % ۱,۸۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۴۶,۸۹۲ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۶ ۰.۰۲ % ۱,۸۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۶,۱۵۸ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۳۹ ۰.۰۸ % ۶,۵۱۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۴,۹۶۳ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۳۹ ۰.۰۸ % ۶,۵۳۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %