صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳۹۴,۰۴۰ ۱.۵۲ ۵۳۵,۵۵۹ ۰.۹۲ ۵۵۰,۹۳۰ ۰.۸۳ ۵۵۵,۸۴۲ ۰.۷۹
سایر سهام -۳۹۳,۲۰۷ -۱.۵۲ -۵۳۴,۷۲۴ -۰.۹۲ -۵۵۰,۰۷۶ -۰.۸۳ -۵۵۵,۰۳۸ -۰.۷۹
اوراق مشارکت ۱۸,۷۸۲,۱۰۶ ۷۲.۴۸ ۲۸,۱۵۵,۳۴۸ ۴۸.۴ ۳۱,۶۴۳,۰۵۷ ۴۷.۶۱ ۳۵,۸۸۶,۱۱۸ ۵۰.۷۸
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶,۹۸۵,۳۸۵ ۲۶.۹۶ ۲۹,۵۳۰,۱۲۰ ۵۰.۷۶ ۳۴,۱۹۹,۸۴۹ ۵۱.۴۵ ۳۴,۴۹۵,۴۷۸ ۴۸.۸۱
سایر دارایی‌ها ۱۲۵,۴۷۹ ۰.۴۸ ۴۸۸,۳۰۹ ۰.۸۴ ۶۲۲,۴۲۲ ۰.۹۴ ۲۹۰,۵۰۶ ۰.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد