صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۱۲,۸۷۱,۷۶۶ ۹۹.۱۵ ۱۶,۷۸۰,۷۸۰ ۹۹.۶ ۱۶,۴۵۳,۲۶۹ ۹۹.۷۴ ۱۶,۵۷۲,۳۹۵ ۹۹.۹۷
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۸۷,۳۰۵ ۰.۶۷ ۳۳,۱۹۵ ۰.۲ ۷,۱۸۷ ۰.۰۴ ۱,۷۹۴ ۰.۰۱
سایر دارایی‌ها ۲۲,۶۲۹ ۰.۱۷ ۳۳,۸۷۲ ۰.۲ ۳۶,۵۰۸ ۰.۲۲ ۲,۷۱۹ ۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد