صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲۹,۵۸۰ ۰.۱۹ ۱۰۵,۶۲۷ ۰.۵ ۱۳,۸۶۰ ۰.۰۶ ۱۰,۹۴۲ ۰.۰۴
سایر سهام ۱,۰۸۹ ۰.۰۰ ۳,۵۶۱ ۰.۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۱۵,۵۳۲,۹۰۲ ۹۸.۴۵ ۲۰,۳۴۴,۷۳۸ ۹۶.۶۴ ۲۰,۲۸۶,۶۱۸ ۹۲.۹۷ ۲۱,۹۳۶,۷۴۱ ۸۸.۶۹
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۸۹,۱۱۲ ۱.۲۰ ۵۶۴,۹۵۵ ۲.۶۸ ۱,۴۵۶,۸۸۹ ۶.۶۸ ۲,۵۳۶,۶۷۰ ۱۰.۲۶
سایر دارایی‌ها ۲۳,۸۴۴ ۰.۱۵ ۳۱,۴۵۶ ۰.۱۵ ۶۴,۳۰۲ ۰.۲۹ ۲۵۰,۵۱۴ ۱.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۲۰ ۰.۰۰ ۱,۱۵۷ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد