صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷۹,۹۳۹ ۰.۳۷ ۷۹,۹۳۹ ۰.۲۱ ۱۰۵,۴۵۴ ۰.۲۶ ۵۳۶,۰۹۲ ۱.۲۸
سایر سهام -۷۹,۱۰۷ -۰.۳۷ -۷۹,۱۰۷ -۰.۲۱ -۱۰۴,۶۲۶ -۰.۲۶ -۵۳۵,۲۷۰ -۱.۲۸
اوراق مشارکت ۱۷,۴۴۹,۳۴۸ ۸۱.۸۳ ۲۱,۸۰۷,۸۲۴ ۵۷ ۲۱,۹۲۴,۵۵۶ ۵۳.۶۵ ۲۲,۷۳۴,۴۵۶ ۵۴.۲۳
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳,۷۷۹,۸۰۶ ۱۷.۷۲ ۱۶,۲۰۷,۰۹۹ ۴۲.۳۶ ۱۸,۶۳۸,۴۶۸ ۴۵.۶۱ ۱۸,۸۹۵,۹۳۳ ۴۵.۰۸
سایر دارایی‌ها ۷۳,۸۸۹ ۰.۳۵ ۲۴۳,۴۸۹ ۰.۶۴ ۲۹۹,۴۴۶ ۰.۷۳ ۲۸۸,۵۷۰ ۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد