صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۵۳۶,۰۹۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۴,۴۵۶ ۵۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۹۵,۹۳۳ ۴۵.۰۸ % ۲۸۸,۵۷۰ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۵۳۵,۷۱۴ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۱۴,۹۴۲ ۵۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۸۹,۱۰۱ ۴۴.۹۷ % ۲۷۶,۵۷۰ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۵۳۵,۳۳۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۸۴,۸۲۹ ۵۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۸۸,۸۸۴ ۴۵.۰۲ % ۲۶۱,۷۲۶ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۵۳۵,۱۲۷ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۳۶,۲۰۰ ۵۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۸۰,۷۸۷ ۴۵.۲۲ % ۲۵۲,۴۳۷ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۵۳۴,۷۵۵ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۲۷,۶۳۸ ۵۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۰,۰۵۴ ۴۴.۹ % ۳۷۸,۸۸۸ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۵۷۱,۲۰۹ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۵۵,۷۳۱ ۵۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۹۲,۳۸۳ ۴۴.۷۹ % ۳۸۸,۵۶۷ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۷۸۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۶۷,۴۵۸ ۵۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۱۳,۳۴۳ ۴۳.۰۱ % ۳۷۳,۵۹۴ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۷۹۵ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۳,۳۵۳ ۵۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۵۳,۸۲۸ ۴۲.۵۶ % ۳۶۰,۱۵۶ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۷۸۵ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۹۴,۰۷۲ ۵۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۵۳,۸۲۸ ۴۲.۵۸ % ۳۶۳,۵۶۱ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۷۷۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۷۵,۸۸۳ ۵۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۱۸,۰۸۷ ۴۴.۶۷ % ۳۶۶,۹۱۳ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %