صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۰,۹۴۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۳۶,۷۴۱ ۸۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۶,۶۷۰ ۱۰.۲۶ % ۲۵۰,۵۱۴ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۰,۹۷۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۱۴,۱۳۵ ۹۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۲,۶۴۵ ۸.۸۷ % ۵,۶۰۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱۱,۰۶۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۳۷,۸۴۶ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۵,۶۴۵ ۸.۵۶ % ۴,۸۸۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۱,۰۶۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۳۳,۹۲۷ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۵,۶۴۵ ۸.۵۶ % ۴,۱۶۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۱,۲۰۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۴۱,۸۴۵ ۹۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۰,۲۰۶ ۷.۲۷ % ۱۹,۴۳۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱۱,۲۰۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۳۷,۹۳۴ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۷,۸۷۸ ۷.۲۲ % ۱۸,۷۰۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۱,۲۰۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۷۳,۵۱۵ ۹۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۷,۴۷۴ ۶.۶۱ % ۱۷,۹۸۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۱,۲۶۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۵۶,۰۲۱ ۹۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۰,۱۵۸ ۶.۵۹ % ۱۹۰,۰۹۶ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۱,۳۲۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۰۶,۲۵۸ ۹۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۶۰۴ ۶.۵۵ % ۱۶,۵۳۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۱,۳۸۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۸۹,۵۹۷ ۹۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۱,۶۰۴ ۷.۴۴ % ۱۵,۸۰۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %