صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱(اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ٌصورت های مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی ده ماه و هفده روزه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی چهار ماه و هفده روزه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی چهار ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی چهار ماه و هفده روزه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی چهار ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد آوند-۳۱مرداد۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی یک ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۱مرداد۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود