صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ تصمیمات مجمع -تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تصمیمات مجمع -افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۷.۱۱ تغییرات امیدنامه