صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۶۱,۲۴۶,۸۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۳۸,۷۵۳,۱۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷,۹۴۱,۹۶۲,۸۶۳,۱۷۳
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۲۶۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۲۶۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۳۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۵:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۴,۲۶۱ ۱۴,۲۵۷ ۱۴,۳۷۰ ۱۱۳ ۰ ۴,۴۶۲,۰۰۵,۵۰۷ ۰ ۱,۸۱۰,۷۵۸,۶۷۱ ۲,۶۶۱,۲۴۶,۸۳۶ ۳۷,۹۴۱,۹۶۲,۸۶۳,۱۷۳
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴,۲۳۸ ۱۴,۲۳۴ ۱۴,۳۶۵ ۱۳۱ ۰ ۴,۴۶۲,۰۰۵,۵۰۷ ۷,۰۳۰,۳۷۱ ۱,۸۱۰,۷۵۸,۶۷۱ ۲,۶۶۱,۲۴۶,۸۳۶ ۳۷,۸۸۰,۲۸۱,۹۸۳,۴۵۶
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۴,۲۲۶ ۱۴,۲۲۲ ۱۴,۳۴۰ ۱۱۸ ۰ ۴,۴۶۲,۰۰۵,۵۰۷ ۰ ۱,۸۰۳,۷۲۸,۳۰۰ ۲,۶۶۸,۲۷۷,۲۰۷ ۳۷,۹۴۹,۴۶۶,۵۲۸,۶۴۹
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴,۲۱۹ ۱۴,۲۱۵ ۱۴,۳۳۳ ۱۱۸ ۰ ۴,۴۶۲,۰۰۵,۵۰۷ ۰ ۱,۸۰۳,۷۲۸,۳۰۰ ۲,۶۶۸,۲۷۷,۲۰۷ ۳۷,۹۲۹,۹۱۶,۲۰۳,۵۷۶
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۴,۲۱۵ ۱۴,۲۱۱ ۱۴,۳۲۹ ۱۱۸ ۰ ۴,۴۶۲,۰۰۵,۵۰۷ ۰ ۱,۸۰۳,۷۲۸,۳۰۰ ۲,۶۶۸,۲۷۷,۲۰۷ ۳۷,۹۱۸,۶۰۱,۶۷۹,۴۶۰
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۴,۲۰۷ ۱۴,۲۰۴ ۱۴,۳۲۲ ۱۱۸ ۰ ۴,۴۶۲,۰۰۵,۵۰۷ ۰ ۱,۸۰۳,۷۲۸,۳۰۰ ۲,۶۶۸,۲۷۷,۲۰۷ ۳۷,۸۹۸,۹۳۸,۲۳۱,۴۰۴
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴,۲۰۰ ۱۴,۱۹۶ ۱۴,۳۱۴ ۱۱۸ ۴,۲۲۸,۶۲۸ ۴,۴۶۲,۰۰۵,۵۰۷ ۰ ۱,۸۰۳,۷۲۸,۳۰۰ ۲,۶۶۸,۲۷۷,۲۰۷ ۳۷,۸۷۹,۱۹۹,۵۱۷,۵۶۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۴,۱۹۱ ۱۴,۱۸۸ ۱۴,۳۱۳ ۱۲۵ ۳۵,۲۹۳,۲۸۷ ۴,۴۵۷,۷۷۶,۸۷۹ ۰ ۱,۸۰۳,۷۲۸,۳۰۰ ۲,۶۶۴,۰۴۸,۵۷۹ ۳۷,۷۹۶,۹۵۹,۷۰۸,۹۹۱
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۴,۱۶۸ ۱۴,۱۶۵ ۱۴,۳۱۰ ۱۴۵ ۰ ۴,۴۲۲,۴۸۳,۵۹۲ ۴۲,۴۱۷,۸۱۵ ۱,۸۰۳,۷۲۸,۳۰۰ ۲,۶۲۸,۷۵۵,۲۹۲ ۳۷,۲۳۵,۵۸۹,۷۵۳,۲۶۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴,۱۵۷ ۱۴,۱۵۳ ۱۴,۲۸۰ ۱۲۷ ۰ ۴,۴۲۲,۴۸۳,۵۹۲ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۶۷۱,۱۷۳,۱۰۷ ۳۷,۸۰۵,۶۶۰,۲۱۹,۲۰۱
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴,۱۴۵ ۱۴,۱۴۲ ۱۴,۲۷۱ ۱۲۹ ۰ ۴,۴۲۲,۴۸۳,۵۹۲ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۶۷۱,۱۷۳,۱۰۷ ۳۷,۷۷۴,۴۴۹,۳۵۳,۱۸۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۴,۱۳۴ ۱۴,۱۳۰ ۱۴,۱۹۸ ۶۸ ۰ ۴,۴۲۲,۴۸۳,۵۹۲ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۶۷۱,۱۷۳,۱۰۷ ۳۷,۷۴۳,۵۳۵,۹۴۶,۲۰۴
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۴,۱۲۶ ۱۴,۱۲۳ ۱۴,۲۳۳ ۱۱۰ ۰ ۴,۴۲۲,۴۸۳,۵۹۲ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۶۷۱,۱۷۳,۱۰۷ ۳۷,۷۲۳,۷۴۸,۳۳۶,۳۷۴
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴,۱۱۹ ۱۴,۱۱۵ ۱۴,۲۲۵ ۱۱۰ ۰ ۴,۴۲۲,۴۸۳,۵۹۲ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۶۷۱,۱۷۳,۱۰۷ ۳۷,۷۰۴,۰۶۵,۰۶۷,۵۱۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۴,۱۲۲ ۱۴,۱۱۹ ۱۴,۲۱۷ ۹۸ ۲۹,۰۷۳,۳۸۵ ۴,۴۲۲,۴۸۳,۵۹۲ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۶۷۱,۱۷۳,۱۰۷ ۳۷,۷۱۳,۹۶۸,۰۴۵,۰۸۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۴,۱۰۰ ۱۴,۰۹۶ ۱۴,۲۰۹ ۱۱۳ ۷۸,۰۶۴,۰۱۲ ۴,۳۹۳,۴۱۰,۲۰۷ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۶۴۲,۰۹۹,۷۲۲ ۳۷,۲۴۳,۷۶۳,۱۰۶,۷۶۶
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱۴,۰۸۹ ۱۴,۰۸۵ ۱۴,۲۰۲ ۱۱۷ ۰ ۴,۳۱۵,۳۴۶,۱۹۵ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۵۶۴,۰۳۵,۷۱۰ ۳۶,۱۱۴,۴۰۸,۷۸۷,۵۴۲
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۴,۰۸۱ ۱۴,۰۷۸ ۱۴,۱۹۵ ۱۱۷ ۰ ۴,۳۱۵,۳۴۶,۱۹۵ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۵۶۴,۰۳۵,۷۱۰ ۳۶,۰۹۵,۳۱۷,۹۳۴,۵۳۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۴,۰۷۷ ۱۴,۰۷۴ ۱۴,۱۸۵ ۱۱۱ ۰ ۴,۳۱۵,۳۴۶,۱۹۵ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۵۶۴,۰۳۵,۷۱۰ ۳۶,۰۸۵,۴۸۵,۶۹۵,۶۱۶
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۴,۰۷۰ ۱۴,۰۶۶ ۱۴,۱۷۸ ۱۱۲ ۰ ۴,۳۱۵,۳۴۶,۱۹۵ ۰ ۱,۷۶۱,۳۱۰,۴۸۵ ۲,۵۶۴,۰۳۵,۷۱۰ ۳۶,۰۶۶,۵۳۹,۲۲۱,۶۵۰
  مشاهده همه