صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۱۴,۰۹۳,۹۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۸۵,۹۰۶,۰۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲,۹۷۴,۵۳۳,۶۵۸,۷۴۳
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۰۷۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۰۷۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۱۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۲:۴۲:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۵,۰۷۱ ۱۵,۰۷۵ ۱۵,۱۱۰ ۳۵ ۰ ۵,۶۴۰,۴۳۱,۴۰۱ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۵۱۴,۰۹۳,۹۱۹ ۵۲,۹۷۴,۵۳۳,۶۵۸,۷۴۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۵,۰۶۲ ۱۵,۰۶۶ ۱۵,۱۰۱ ۳۵ ۰ ۵,۶۴۰,۴۳۱,۴۰۱ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۵۱۴,۰۹۳,۹۱۹ ۵۲,۹۴۲,۲۱۰,۷۱۷,۳۲۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۵,۰۵۳ ۱۵,۰۵۷ ۱۵,۰۹۱ ۳۴ ۶۴,۸۶۰,۹۱۷ ۵,۶۴۰,۴۳۱,۴۰۱ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۵۱۴,۰۹۳,۹۱۹ ۵۲,۹۱۰,۷۶۰,۱۱۰,۶۹۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۵,۰۵۲ ۱۵,۰۵۶ ۱۵,۰۸۴ ۲۸ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۷۵,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۴۴۹,۲۳۳,۰۰۲ ۵۱,۹۳۱,۶۴۷,۵۷۸,۵۲۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۵,۰۳۳ ۱۵,۰۳۶ ۱۵,۰۸۲ ۴۶ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۴۱۲,۲۳۳,۰۰۲ ۵۱,۳۰۷,۹۰۹,۳۳۹,۰۳۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۵,۰۲۰ ۱۵,۰۲۴ ۱۵,۰۷۹ ۵۵ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۹,۹۹۳,۳۳۸ ۲,۱۳۶,۳۳۷,۴۸۲ ۳,۴۱۲,۲۳۳,۰۰۲ ۵۱,۲۶۴,۲۹۳,۵۸۹,۳۴۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۵,۰۰۷ ۱۵,۰۱۱ ۱۵,۰۷۳ ۶۲ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۴۲۲,۲۲۶,۳۴۰ ۵۱,۳۷۰,۷۲۱,۱۰۷,۰۳۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۴,۹۹۵ ۱۴,۹۹۸ ۱۵,۰۶۲ ۶۴ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۴۲۲,۲۲۶,۳۴۰ ۵۱,۳۲۷,۰۵۶,۹۸۲,۵۳۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۴,۹۸۶ ۱۴,۹۸۹ ۱۵,۰۵۳ ۶۴ ۰ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۴۲۲,۲۲۶,۳۴۰ ۵۱,۲۹۷,۰۶۹,۲۰۵,۷۷۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۴,۹۷۸ ۱۴,۹۸۱ ۱۵,۰۴۴ ۶۳ ۳۰,۰۱۲,۰۰۴ ۵,۵۳۸,۵۷۰,۴۸۴ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۴۲۲,۲۲۶,۳۴۰ ۵۱,۲۶۷,۱۱۶,۲۴۷,۱۳۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۴,۹۸۳ ۱۴,۹۸۶ ۱۵,۰۷۵ ۸۹ ۰ ۵,۵۰۸,۵۵۸,۴۸۰ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۹۲,۲۱۴,۳۳۶ ۵۰,۸۳۴,۲۹۳,۶۷۲,۳۹۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۴,۹۵۸ ۱۴,۹۶۰ ۱۵,۰۵۴ ۹۴ ۱۱,۳۶۵,۱۵۵ ۵,۵۰۸,۵۵۸,۴۸۰ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۹۲,۲۱۴,۳۳۶ ۵۰,۷۴۹,۱۵۶,۱۱۴,۳۰۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۴,۹۴۵ ۱۴,۹۴۸ ۱۵,۰۰۴ ۵۶ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۴۹۷,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۸۰,۸۴۹,۱۸۱ ۵۰,۵۳۶,۷۴۰,۹۴۱,۸۳۹
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱۴,۹۳۳ ۱۴,۹۳۵ ۱۴,۹۹۴ ۵۹ ۰ ۵,۴۴۳,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۸۱ ۴۹,۶۸۷,۸۹۸,۱۱۳,۳۷۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱۴,۹۲۴ ۱۴,۹۲۶ ۱۴,۹۸۵ ۵۹ ۰ ۵,۴۴۳,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۸۱ ۴۹,۶۵۸,۲۱۳,۴۱۷,۸۵۵
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱۴,۹۱۵ ۱۴,۹۱۸ ۱۴,۹۷۶ ۵۸ ۰ ۵,۴۴۳,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۸۱ ۴۹,۶۲۸,۵۹۹,۹۶۱,۱۵۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۴,۹۰۷ ۱۴,۹۰۹ ۱۴,۹۶۶ ۵۷ ۳۴,۸۲۶,۸۷۰ ۵,۴۴۳,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۸۱ ۴۹,۵۹۸,۹۱۰,۸۸۴,۴۰۷
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۴,۹۲۰ ۱۴,۹۲۳ ۱۴,۹۵۷ ۳۴ ۱۴۴,۳۷۴,۴۲۸ ۵,۴۰۸,۳۶۶,۴۵۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۲۹۲,۰۲۲,۳۱۱ ۴۹,۱۲۶,۵۲۸,۱۶۷,۵۸۶
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴,۸۸۲ ۱۴,۸۸۵ ۱۴,۹۵۰ ۶۵ ۳۲,۲۶۴,۵۶۹ ۵,۲۶۳,۹۹۲,۰۲۷ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۱۴۷,۶۴۷,۸۸۳ ۴۶,۸۵۴,۰۷۷,۰۷۸,۳۰۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴,۸۷۰ ۱۴,۸۷۳ ۱۴,۹۳۸ ۶۵ ۰ ۵,۲۳۱,۷۲۷,۴۵۸ ۲۲,۱۹۹,۷۹۸ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۱۱۵,۳۸۳,۳۱۴ ۴۶,۳۳۴,۹۴۹,۷۸۷,۳۷۰
  مشاهده همه