صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴ تصمیمات مجمع -تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۵ اسامی حاضرین در مجمع -تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۶ دعوت به مجمع -تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۷ تصمیمات مجمع -افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۷.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید مورخ ۱۴۰۱.۰۷.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۹ دعوت به مجمع -افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۷.۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۴۰۱.۰۳.۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۱ صورتجلسه مجمع موسس - امضا شده ۱۴۰۱.۰۳.۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۲ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق ۱۴۰۱.۰۳.۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۹