صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ %۰.۰۸۸ %۰.۱۷۲
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ %۰.۵۰۹ %۴.۹۸
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ %۲.۱۹۴ %۵.۵۴۵
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ %۶.۴۲۴ %۹.۲۸۱
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ %۱۳.۰۳۵ %۱۵.۷۲
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ %۲۶.۹۸ (۰.۳۱۵)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ %۴۸.۱۱ %۵۷.۲۳۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۵۸ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۰۷ (۱۰.۱۶)%