صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۶,۰۷۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۰۸۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۴,۵۲۶ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۱۰۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۸۳,۴۸۸ ۹۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۶۸ ۰.۰۶ % ۳۶۲,۰۰۶ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۲۹,۴۴۲ ۹۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۳,۴۴۴ ۰.۰۲ % ۲۰۱,۶۹۱ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۱۶,۸۱۵ ۹۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۴ ۰.۰۱ % ۲۱۳,۷۱۴ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۶۶,۱۹۲ ۹۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۴ ۰.۲۴ % ۱,۱۶۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۶۴,۵۷۵ ۹۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۴ ۰.۲۴ % ۱,۱۷۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۶۲,۹۶۰ ۹۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۴ ۰.۲۴ % ۱,۱۹۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۶۱,۳۴۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۰ ۰.۰۱ % ۱,۲۱۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۲,۳۵۸ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۰ ۰.۰۱ % ۱,۲۲۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %