صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۰۶,۶۶۷ ۹۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۳۸ ۰.۱۵ % ۱۲۴,۷۹۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۲۸,۷۷۷ ۹۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۸۵۲ ۱.۴ % ۱,۲۵۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۸۲,۷۹۶ ۹۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۹۵۶ ۰.۷۲ % ۱,۲۷۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۸۱,۱۹۰ ۹۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۹۵۶ ۰.۷۲ % ۱,۲۸۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۷۹,۵۸۷ ۹۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۹۵۶ ۰.۷۲ % ۱,۳۰۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۷۷,۹۸۴ ۹۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۹۵۶ ۰.۷۲ % ۱,۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۰,۶۵۸ ۹۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۴۹,۹۵۶ ۱.۹۲ % ۱,۳۳۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۸۶,۰۸۴ ۹۹.۲ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۹۵۶ ۰.۷۹ % ۱,۳۵۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۰۶,۰۰۸ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۶,۸۱۹ ۰.۰۴ % ۱,۳۶۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۳,۴۵۹ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۹ ۰.۰۱ % ۱,۳۸۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %