صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۱۶,۱۶۴ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۷ ۰.۰۷ % ۳,۱۸۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۴۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۸۳,۶۹۵ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۳ ۰.۰۴ % ۳,۱۸۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۴۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۳,۸۱۶ ۸۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۰۱۳ ۱۱.۸ % ۳,۱۹۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۴۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۲,۳۴۵ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۰۱۳ ۱۱.۸ % ۳,۲۰۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۴۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۰,۸۷۶ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۰۱۳ ۱۱.۸۱ % ۳,۲۰۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۴۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۰,۹۰۳ ۹۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۹۶۹ ۵.۵۱ % ۸۱,۲۶۰ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۴۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۴,۷۳۲ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۹ ۰.۰۵ % ۳,۲۲۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۴۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۰,۹۱۰ ۵۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۱,۹۶۹ ۴۳.۷۳ % ۳,۲۲۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۴۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۱,۹۶۹ ۹۹.۹ % ۳,۲۳۵ ۰.۱ % ۰ ۰ %