صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۷۲,۳۹۵ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۲,۷۱۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۵۷,۳۷۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۲,۷۳۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۴۵,۴۸۰ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۲,۷۵۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۳,۶۰۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۲,۷۶۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۱,۷۴۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۲,۷۸۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۰,۶۹۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۲,۷۹۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۹,۶۳۸ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۲,۸۱۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۸,۵۸۷ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۲,۸۲۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۷,۵۳۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۵۸۳ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۶,۴۸۸ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۵۹۸ ۰ % ۰ ۰ %