صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۰۷,۹۵۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۶۱۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۰,۴۰۵ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۶۳۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۹,۷۸۱ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۴ ۰.۰۱ % ۶۴۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۸,۷۳۵ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۲ ۰.۰۱ % ۶۶۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۲۶,۹۳۱ ۹۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۲۵۴,۸۴۳ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۶۹,۳۷۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۶۹۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۵۷,۴۴۹ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۷۰۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۴۵,۵۲۹ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۷۲۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۳,۶۲۱ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۷۳۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۲,۵۸۲ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۷۵۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %