صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۰۹,۰۱۰ ۹۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۶ ۰.۰۷ % ۱,۵۵۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۸۹,۰۷۸ ۹۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۲ ۰.۰۱ % ۲۶۵,۰۲۶ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۴۱,۲۵۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱,۵۸۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۴۰,۱۱۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱,۶۰۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۷,۸۹۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۶,۷۵۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۳۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۵,۶۲۳ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۵۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۸۳,۹۸۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۶۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۷۲,۵۸۵ ۹۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۰۲۵ ۱.۵۶ % ۱,۶۸۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۷۱,۰۱۶ ۹۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۰ ۰.۰۱ % ۵۵,۶۹۳ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %