صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۸۵,۱۲۹ ۹۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۳,۱۵۱ ۰.۴۲ % ۲,۶۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۴,۵۷۳ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۵ ۰.۲۲ % ۲,۶۷۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۶۴,۰۴۳ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۵ ۰.۲۲ % ۲,۴۹۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۶۲,۸۵۴ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۵ ۰.۲۲ % ۲,۵۰۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۶۱,۶۶۶ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۵ ۰.۲۲ % ۲,۵۱۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۴,۲۳۸ ۹۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۸۰ ۰.۴۸ % ۲,۵۳۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۶۲,۴۰۲ ۹۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۸۰ ۰.۴۷ % ۲,۵۴۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۹۱,۶۰۵ ۹۹.۵ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۸۰ ۰.۴۸ % ۲,۵۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۸۱,۹۶۹ ۹۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۸۸۰ ۱.۲۴ % ۲,۵۷۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۰۷,۸۳۵ ۹۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۸۸۰ ۱.۶۵ % ۲,۵۸۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %