صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۹۰,۶۵۱ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۵۷ ۰ % ۲,۷۳۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۸۰,۶۰۳ ۹۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۴۰ ۰.۲۳ % ۲,۷۴۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۶۲,۶۸۸ ۹۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۸۴۰ ۱.۳۱ % ۲,۷۶۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۸۶,۷۷۱ ۹۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۳۴۹,۶۰۹ ۲.۲۹ % ۲,۷۷۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۸۴,۵۲۴ ۹۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۳۴۹,۶۰۹ ۲.۲۹ % ۲,۷۹۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۸۰,۲۶۱ ۹۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۴۳۳ ۰.۹۹ % ۲,۸۰۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۴۱,۳۶۱ ۹۹.۲ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۴۳۳ ۰.۷۹ % ۲,۸۱۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۴۷,۵۲۶ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۳ ۰.۰۲ % ۲,۸۳۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۳۸,۰۸۵ ۹۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۷۱ ۰.۰۷ % ۲,۸۴۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۱۰,۵۳۶ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۳ ۰.۰۱ % ۲,۸۵۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %