صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۳,۷۶۹ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۸ ۰.۰۱ % ۶,۵۴۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۱۹,۰۰۱ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۸,۷۹۶ ۰.۰۶ % ۱۱,۲۱۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۱۷,۸۰۷ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۸,۷۹۶ ۰.۰۶ % ۱۱,۲۳۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۰۶,۸۶۶ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۵,۹۶۶ ۰.۵۷ % ۲,۵۴۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۹۶,۰۹۳ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۳۱ ۰ % ۶,۳۰۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۹۰,۰۲۸ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰ % ۲,۵۸۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۸۸,۸۳۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰ % ۲,۵۹۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۸۷,۶۳۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰ % ۲,۶۱۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۰۶,۲۶۳ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵۱ ۰ % ۲,۶۲۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۹۵,۶۹۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵۱ ۰ % ۲,۶۴۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %