صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۰۶,۶۲۷ ۹۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۸۸۰ ۱.۶۵ % ۲,۵۹۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۸۵,۹۷۷ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۸۸۰ ۱.۶۴ % ۲,۶۱۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۹۶,۷۵۱ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۷۷ ۰.۹۶ % ۳۱۱,۵۱۵ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۹۶,۱۳۶ ۹۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۷۷ ۰.۹۶ % ۲,۶۴۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۸۶,۴۴۹ ۹۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۱ ۰.۱۱ % ۷۴۰,۳۱۱ ۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۳۱,۲۹۴ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۱ ۰.۱۱ % ۲,۶۶۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۲۱,۲۱۵ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۱ ۰.۱۱ % ۲,۶۸۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۱۸,۹۵۲ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۱ ۰.۱۱ % ۲,۶۹۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۱۶,۶۹۲ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۱ ۰.۱۱ % ۲,۷۰۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۰۰,۷۱۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۵۷ ۰ % ۲,۷۲۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %