صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۲۰,۲۹۰ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۹۲ ۰.۱۵ % ۱,۳۹۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۱۸,۹۹۶ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۹۲ ۰.۱۵ % ۱,۴۱۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۱۷,۷۰۲ ۹۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۱۴ ۰.۱ % ۱,۴۳۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۱,۳۷۴ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۴۴۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۱۲,۲۸۱ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۶۵,۰۴۸ ۰.۳۸ % ۱,۴۶۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۶۰,۲۳۸ ۹۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۴۸ ۰.۱۷ % ۱,۴۷۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۵۱,۹۷۹ ۹۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۴,۷۱۴ ۰.۳۳ % ۱,۴۹۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۷۵,۳۷۰ ۹۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۷ ۰.۰۷ % ۱,۵۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۷۴,۲۲۷ ۹۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۶ ۰.۰۷ % ۱,۵۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۷۳,۰۸۵ ۹۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۶ ۰.۰۷ % ۱,۵۴۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %