صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۱,۵۴۴ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۷۷۱ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۰,۵۰۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۷۸۶ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۹,۱۰۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۰۲ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۵,۷۰۰ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۱۸ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۷۳,۸۳۱ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۳۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۶۱,۹۷۰ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۴۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۶۰,۹۳۸ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۶۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۵۹,۹۰۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۸۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۷,۹۱۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۹۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۳,۰۷۲ ۹۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۸۹۱ ۱.۰۸ % ۹۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %