صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۲۰,۹۵۵ ۹۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰ % ۸۳۸,۹۳۲ ۴.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۵۵,۷۷۶ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۴۶۹ ۱.۴۳ % ۹۴۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۳,۳۴۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۸۹ ۰ % ۹۵۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۱,۷۸۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۸۹ ۰ % ۹۷۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۰,۲۲۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۸۹ ۰ % ۹۹۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۰۹,۴۹۶ ۹۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱ ۰.۰۱ % ۴۳۸,۱۴۴ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۳۴,۳۷۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱ ۰.۰۱ % ۱,۰۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۲۱,۴۵۴ ۹۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۳ ۰.۰۲ % ۲۰۱,۰۳۰ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۹,۱۷۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۰۵۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۷,۶۲۳ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۰۶۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %