صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/17 10,593 10,591 10,660 69 0 1,472,651,391 0 168,500,000 1,314,151,391 13,918,709,237,275
142 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/16 10,586 10,585 10,620 35 0 1,472,651,391 0 168,500,000 1,314,151,391 13,910,053,394,656
143 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/15 10,580 10,578 10,609 31 0 1,472,651,391 0 168,500,000 1,314,151,391 13,901,401,007,425
144 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/14 10,573 10,572 10,590 18 0 1,472,651,391 42,000,000 168,500,000 1,314,151,391 13,892,755,084,848
145 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/13 10,567 10,565 10,603 38 0 1,472,651,391 0 126,500,000 1,356,151,391 14,327,871,090,018
146 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/12 10,565 10,564 10,601 37 0 1,472,651,391 0 126,500,000 1,356,151,391 14,325,783,742,456
147 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/11 10,564 10,562 10,600 38 30,000,000 1,472,651,391 0 126,500,000 1,356,151,391 14,323,698,670,100
148 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/10 10,553 10,552 10,588 36 0 1,442,651,391 0 126,500,000 1,326,151,391 13,993,471,992,769
149 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/09 10,547 10,545 10,574 29 130,000,000 1,442,651,391 0 126,500,000 1,326,151,391 13,984,768,868,594
150 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/08 10,540 10,539 10,536 -3 58,300,000 1,312,651,391 0 126,500,000 1,196,151,391 12,606,023,794,546
151 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/07 10,534 10,532 10,501 -31 9,200,000 1,254,351,391 0 126,500,000 1,137,851,391 11,984,150,576,969
152 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/06 10,527 10,526 10,495 -31 0 1,245,151,391 0 126,500,000 1,128,651,391 11,879,860,641,895
153 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/05 10,525 10,524 10,493 -31 0 1,245,151,391 0 126,500,000 1,128,651,391 11,877,736,753,906
154 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/04 10,523 10,522 10,491 -31 43,300,000 1,245,151,391 0 126,500,000 1,128,651,391 11,875,615,141,061
155 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/03 10,514 10,513 10,522 9 7,000,000 1,201,851,391 0 126,500,000 1,085,351,391 11,409,889,155,544
156 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/02 10,508 10,506 10,588 82 12,200,000 1,194,851,391 0 126,500,000 1,078,351,391 11,329,248,840,689
157 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/01 10,501 10,500 10,541 41 0 1,182,651,391 0 126,500,000 1,066,151,391 11,194,109,446,875
158 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/30 10,495 10,493 10,548 55 0 1,182,651,391 0 126,500,000 1,066,151,391 11,187,145,365,893
159 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/29 10,488 10,486 10,535 49 0 1,182,651,391 0 126,500,000 1,066,151,391 11,180,189,618,938
160 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/28 10,479 10,478 10,533 55 0 1,182,651,391 0 126,500,000 1,066,151,391 11,170,829,511,155