صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1402/01/08 11,504 11,502 11,344 -158 6,970,000 2,058,547,615 0 631,443,881 1,437,103,734 16,529,442,433,406
2 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1402/01/07 11,480 11,478 11,307 -171 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,414,763,499,762
3 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1402/01/06 11,471 11,470 11,286 -184 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,403,272,717,805
4 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1402/01/05 11,463 11,462 11,297 -165 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,391,794,361,605
5 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1402/01/04 11,455 11,454 11,319 -135 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,380,336,536,734
6 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1402/01/03 11,455 11,453 11,318 -135 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,379,682,892,575
7 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1402/01/02 11,455 11,453 11,318 -135 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,379,030,282,878
8 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1402/01/01 11,454 11,452 11,317 -135 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,378,378,707,645
9 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/29 11,454 11,452 11,317 -135 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,377,728,166,877
10 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/28 11,453 11,451 11,316 -135 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,377,033,316,871
11 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/27 11,447 11,446 11,190 -256 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,368,855,986,960
12 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/26 11,407 11,406 11,139 -267 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,311,659,101,600
13 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/25 11,407 11,405 11,139 -266 0 2,051,577,615 0 631,443,881 1,430,133,734 16,310,966,568,853
14 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/24 11,406 11,405 11,138 -267 0 2,051,577,615 22,300,000 631,443,881 1,430,133,734 16,310,274,672,484
15 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/23 11,391 11,390 11,148 -242 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,542,824,692,385
16 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/22 11,383 11,382 11,122 -260 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,531,247,427,659
17 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/21 11,376 11,374 11,116 -258 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,519,677,757,866
18 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/20 11,368 11,366 11,102 -264 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,508,115,340,965
19 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/19 11,360 11,358 11,108 -250 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,496,565,121,335
20 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/18 11,359 11,357 11,108 -249 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,495,883,217,905