صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/27 11,224 11,222 11,000 -222 0 1,999,049,146 0 439,845,081 1,569,204,065 17,609,390,954,479
42 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/26 11,223 11,221 11,000 -221 11,624,000 1,999,049,146 0 439,845,081 1,569,204,065 17,608,222,465,572
43 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/25 11,210 11,208 10,989 -219 0 1,987,425,146 32,788,000 439,845,081 1,557,580,065 17,457,257,314,348
44 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/24 11,194 11,193 10,985 -208 0 1,987,425,146 17,290,000 407,057,081 1,590,368,065 17,800,260,138,695
45 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/23 11,187 11,185 10,988 -197 0 1,987,425,146 31,314,306 389,767,081 1,607,658,065 17,981,417,058,684
46 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/22 11,179 11,177 10,995 -182 0 1,987,425,146 0 358,452,775 1,638,972,371 18,319,071,596,285
47 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/21 11,178 11,176 10,995 -181 0 1,987,425,146 0 358,452,775 1,638,972,371 18,317,849,135,602
48 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/20 11,177 11,176 10,994 -182 0 1,987,425,146 0 358,452,775 1,638,972,371 18,316,628,286,537
49 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/19 11,177 11,175 10,993 -182 7,814,000 1,987,425,146 0 358,452,775 1,638,972,371 18,315,409,049,094
50 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/18 11,164 11,162 10,982 -180 0 1,979,611,146 13,279,300 358,452,775 1,631,158,371 18,206,988,728,051
51 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/17 11,148 11,146 10,985 -161 0 1,979,611,146 100,000 345,173,475 1,644,437,671 18,329,698,281,119
52 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/16 11,141 11,139 10,984 -155 1,500,000 1,979,611,146 0 345,073,475 1,644,537,671 18,318,218,446,006
53 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/15 11,133 11,131 10,965 -166 0 1,978,111,146 0 345,073,475 1,643,037,671 18,288,940,054,565
54 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/14 11,132 11,130 10,965 -165 0 1,978,111,146 0 345,073,475 1,643,037,671 18,287,727,316,437
55 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/13 11,131 11,130 10,964 -166 0 1,978,111,146 0 345,073,475 1,643,037,671 18,286,516,189,939
56 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/12 11,131 11,129 10,963 -166 26,978,420 1,978,111,146 0 345,073,475 1,643,037,671 18,285,306,675,067
57 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/11 11,118 11,116 10,925 -191 5,410,000 1,951,132,726 0 345,073,475 1,616,059,251 17,964,113,750,570
58 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/10 11,102 11,101 10,918 -183 19,660,000 1,945,722,726 0 345,073,475 1,610,649,251 17,879,197,337,681
59 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/09 11,095 11,093 10,899 -194 0 1,926,062,726 14,343,700 345,073,475 1,590,989,251 17,648,826,517,768
60 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/08 11,087 11,085 10,888 -197 27,500,000 1,926,062,726 0 330,729,775 1,605,332,951 17,795,706,412,134