صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 1401/05/09 10,049 10,047 10,311 264 16,000,000 442,251,391 0 0 452,251,391 4,543,829,416,358
242 1401/05/08 10,043 10,042 10,253 211 28,000,000 426,251,391 0 0 436,251,391 4,380,785,852,692
243 1401/05/07 10,041 10,039 10,208 169 0 398,251,391 0 0 408,251,391 4,098,539,869,176
244 1401/05/06 10,038 10,036 10,204 168 0 398,251,391 0 0 408,251,391 4,097,187,967,915
245 1401/05/05 10,034 10,033 10,201 168 36,000,000 398,251,391 0 0 408,251,391 4,095,837,530,505
246 1401/05/04 10,027 10,026 10,374 348 38,000,000 362,251,391 0 0 372,251,391 3,732,234,536,835
247 1401/05/03 10,019 10,017 10,337 320 23,000,000 324,251,391 0 0 334,251,391 3,348,278,522,433
248 1401/05/02 10,010 10,005 10,043 38 0 301,251,391 0 0 311,251,391 3,114,232,520,010
249 1401/05/01 10,000 10,000 10,000 0 301,251,391 301,251,391 0 0 311,251,391 3,112,506,061,198