صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/07 10,706 10,705 10,572 -133 1,920,500 1,584,281,891 0 168,500,000 1,425,781,891 15,262,338,489,731
122 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/06 10,699 10,698 10,633 -65 14,350,000 1,582,361,391 0 168,500,000 1,423,861,391 15,232,101,187,974
123 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/05 10,693 10,691 10,634 -57 0 1,568,011,391 0 168,500,000 1,409,511,391 15,069,012,014,668
124 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/04 10,686 10,684 10,644 -40 0 1,568,011,391 0 168,500,000 1,409,511,391 15,059,441,913,429
125 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/03 10,684 10,683 10,643 -40 0 1,568,011,391 0 168,500,000 1,409,511,391 15,057,552,000,061
126 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/02 10,683 10,681 10,641 -40 14,060,000 1,568,011,391 0 168,500,000 1,409,511,391 15,055,469,447,432
127 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/01 10,672 10,671 10,638 -33 24,300,000 1,553,951,391 0 168,500,000 1,395,451,391 14,890,554,743,181
128 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/30 10,666 10,664 10,654 -10 0 1,529,651,391 0 168,500,000 1,371,151,391 14,622,154,226,029
129 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/29 10,659 10,658 10,624 -34 12,500,000 1,529,651,391 0 168,500,000 1,371,151,391 14,613,060,060,621
130 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/28 10,652 10,651 10,627 -24 20,000,000 1,517,151,391 0 168,500,000 1,358,651,391 14,470,834,156,397
131 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/27 10,646 10,644 10,620 -24 0 1,497,151,391 0 168,500,000 1,338,651,391 14,248,947,619,939
132 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/26 10,644 10,643 10,619 -24 0 1,497,151,391 0 168,500,000 1,338,651,391 14,246,873,396,873
133 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/25 10,643 10,641 10,617 -24 23,000,000 1,497,151,391 0 168,500,000 1,338,651,391 14,244,801,459,445
134 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/24 10,633 10,631 10,611 -20 1,500,000 1,474,151,391 0 168,500,000 1,315,651,391 13,986,713,874,531
135 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/23 10,626 10,624 10,600 -24 0 1,472,651,391 0 168,500,000 1,314,151,391 13,962,079,242,945
136 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/22 10,619 10,618 10,606 -12 0 1,472,651,391 0 168,500,000 1,314,151,391 13,953,392,877,014
137 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/21 10,613 10,611 10,662 51 0 1,472,651,391 0 168,500,000 1,314,151,391 13,944,714,242,902
138 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/20 10,606 10,605 10,637 32 0 1,472,651,391 0 168,500,000 1,314,151,391 13,936,036,197,352
139 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/19 10,605 10,603 10,635 32 0 1,472,651,391 0 168,500,000 1,314,151,391 13,933,928,012,744
140 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/08/18 10,603 10,601 10,634 33 0 1,472,651,391 0 168,500,000 1,314,151,391 13,931,822,103,307