صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/07 10,371 10,370 10,539 169 0 1,030,751,391 0 126,500,000 914,251,391 9,480,739,942,018
182 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/06 10,369 10,368 10,537 169 1,000,000 1,030,751,391 0 126,500,000 914,251,391 9,478,715,819,186
183 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/05 10,361 10,360 10,495 135 0 1,029,751,391 0 126,500,000 913,251,391 9,460,863,874,506
184 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/04 10,359 10,357 10,493 136 10,000,000 1,029,751,391 0 126,500,000 913,251,391 9,458,843,732,188
185 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/03 10,348 10,347 10,483 136 0 1,019,751,391 0 126,500,000 903,251,391 9,345,875,635,690
186 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/02 10,346 10,345 10,481 136 0 1,019,751,391 0 126,500,000 903,251,391 9,343,857,174,829
187 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/01 10,336 10,334 10,540 206 0 1,019,751,391 0 126,500,000 903,251,391 9,334,500,138,839
188 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/31 10,334 10,332 10,538 206 0 1,019,751,391 0 126,500,000 903,251,391 9,332,485,727,836
189 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/30 10,331 10,330 10,536 206 300,000 1,019,751,391 0 126,500,000 903,251,391 9,330,473,497,342
190 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/29 10,323 10,322 10,425 103 0 1,019,451,391 1,500,000 126,500,000 902,951,391 9,320,040,756,979
191 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/28 10,317 10,315 10,495 180 500,000 1,019,451,391 0 125,000,000 904,451,391 9,329,841,621,614
192 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/27 10,311 10,309 10,495 186 0 1,018,951,391 0 125,000,000 903,951,391 9,319,004,505,250
193 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/26 10,304 10,303 10,500 197 0 1,018,951,391 0 125,000,000 903,951,391 9,313,331,712,788
194 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/25 10,302 10,301 10,498 197 0 1,018,951,391 0 125,000,000 903,951,391 9,311,329,907,052
195 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/24 10,300 10,298 10,496 198 0 1,018,951,391 0 125,000,000 903,951,391 9,309,330,281,849
196 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/23 10,298 10,296 10,494 198 2,000,000 1,018,951,391 0 125,000,000 903,951,391 9,307,332,837,181
197 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/22 10,286 10,284 10,440 156 0 1,016,951,391 0 125,000,000 901,951,391 9,275,763,030,944
198 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/21 10,279 10,278 10,465 187 0 1,016,951,391 98,000,000 125,000,000 901,951,391 9,270,116,217,483
199 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/20 10,273 10,272 10,489 217 0 1,016,951,391 0 27,000,000 999,951,391 10,271,087,648,980
200 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/19 10,267 10,265 10,454 189 0 1,016,951,391 0 27,000,000 999,951,391 10,264,836,312,666