صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/27 10,824 10,822 10,636 -186 0 1,618,391,891 0 256,185,000 1,372,206,891 14,849,888,430,498
102 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/26 10,816 10,814 10,640 -174 5,650,000 1,618,391,891 0 256,185,000 1,372,206,891 14,839,686,221,013
103 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/25 10,809 10,807 10,648 -159 0 1,612,741,891 0 256,185,000 1,366,556,891 14,768,431,997,984
104 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/24 10,808 10,806 10,647 -159 0 1,612,741,891 0 256,185,000 1,366,556,891 14,767,593,200,678
105 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/23 10,807 10,806 10,646 -160 0 1,612,741,891 0 256,185,000 1,366,556,891 14,766,755,610,971
106 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/22 10,795 10,793 10,656 -137 0 1,612,741,891 0 256,185,000 1,366,556,891 14,749,677,903,914
107 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/21 10,788 10,786 10,706 -80 9,300,000 1,612,741,891 0 256,185,000 1,366,556,891 14,740,311,995,054
108 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/20 10,781 10,780 10,710 -70 0 1,603,441,891 0 256,185,000 1,357,256,891 14,630,698,298,451
109 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/19 10,774 10,773 10,714 -59 6,040,000 1,603,441,891 0 256,185,000 1,357,256,891 14,621,407,789,771
110 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/18 10,768 10,766 10,696 -70 0 1,597,401,891 0 256,185,000 1,351,216,891 14,547,094,955,826
111 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/17 10,767 10,765 10,695 -70 0 1,597,401,891 0 256,185,000 1,351,216,891 14,546,231,235,215
112 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/16 10,766 10,765 10,695 -70 13,120,000 1,597,401,891 0 256,185,000 1,351,216,891 14,545,368,818,897
113 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/15 10,754 10,752 10,673 -79 0 1,584,281,891 30,685,000 256,185,000 1,338,096,891 14,387,554,617,978
114 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/14 10,747 10,745 10,645 -100 0 1,584,281,891 0 225,500,000 1,368,781,891 14,708,139,478,263
115 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/13 10,740 10,739 10,645 -94 0 1,584,281,891 57,000,000 225,500,000 1,368,781,891 14,698,799,439,488
116 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/12 10,733 10,732 10,670 -62 0 1,584,281,891 0 168,500,000 1,425,781,891 15,301,173,612,142
117 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/11 10,727 10,725 10,627 -98 0 1,584,281,891 0 168,500,000 1,425,781,891 15,291,455,685,410
118 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/10 10,725 10,724 10,626 -98 0 1,584,281,891 0 168,500,000 1,425,781,891 15,289,554,922,026
119 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/09 10,724 10,722 10,625 -97 0 1,584,281,891 0 168,500,000 1,425,781,891 15,287,656,463,958
120 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/08 10,713 10,711 10,612 -99 0 1,584,281,891 0 168,500,000 1,425,781,891 15,272,039,679,779