صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/17 11,359 11,357 11,107 -250 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,495,202,307,733
22 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/16 11,358 11,356 11,107 -249 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,494,522,473,259
23 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/15 11,344 11,342 11,083 -259 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,473,478,997,369
24 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/14 11,328 11,326 11,088 -238 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,450,429,186,399
25 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/13 11,320 11,318 11,071 -247 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,438,916,742,992
26 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/12 11,312 11,310 11,036 -274 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,427,411,324,776
27 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/11 11,312 11,310 11,036 -274 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,426,735,241,585
28 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/10 11,311 11,309 11,035 -274 0 2,051,577,615 0 609,143,881 1,452,433,734 16,426,060,192,875
29 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/09 11,296 11,294 11,032 -262 0 2,051,577,615 10,498,800 609,143,881 1,452,433,734 16,404,424,453,461
30 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/08 11,288 11,287 11,031 -256 3,528,469 2,051,577,615 0 598,645,081 1,462,932,534 16,511,439,347,388
31 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/07 11,280 11,279 11,006 -273 0 2,048,049,146 68,529,000 598,645,081 1,459,404,065 16,460,086,267,344
32 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/06 11,272 11,271 11,035 -236 0 2,048,049,146 21,619,000 530,116,081 1,527,933,065 17,220,939,973,062
33 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/05 11,265 11,263 11,037 -226 0 2,048,049,146 0 508,497,081 1,549,552,065 17,452,379,986,623
34 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/04 11,264 11,262 11,036 -226 0 2,048,049,146 0 508,497,081 1,549,552,065 17,451,194,959,879
35 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/03 11,263 11,261 11,036 -225 49,000,000 2,048,049,146 0 508,497,081 1,549,552,065 17,450,011,510,263
36 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/02 11,249 11,247 11,015 -232 0 1,999,049,146 39,000,000 508,497,081 1,500,552,065 16,876,851,300,712
37 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/12/01 11,241 11,239 10,993 -246 0 1,999,049,146 3,552,000 469,497,081 1,539,552,065 17,303,367,460,508
38 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/30 11,233 11,231 11,002 -229 0 1,999,049,146 26,100,000 465,945,081 1,543,104,065 17,330,707,358,785
39 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/29 11,225 11,223 11,002 -221 0 1,999,049,146 0 439,845,081 1,569,204,065 17,611,732,663,710
40 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/28 11,224 11,223 11,001 -222 0 1,999,049,146 0 439,845,081 1,569,204,065 17,610,561,020,525