صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/17 10,951 10,949 10,737 -212 0 1,680,677,831 5,090,477 278,491,263 1,412,186,568 15,462,143,338,905
82 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/16 10,943 10,942 10,696 -246 0 1,680,677,831 0 273,400,786 1,417,277,045 15,507,219,171,846
83 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/15 10,943 10,941 10,696 -245 0 1,680,677,831 0 273,400,786 1,417,277,045 15,506,393,259,148
84 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/14 10,942 10,940 10,695 -245 14,892,100 1,680,677,831 0 273,400,786 1,417,277,045 15,505,568,968,481
85 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/13 10,928 10,927 10,679 -248 0 1,665,785,731 2,289,586 273,400,786 1,402,384,945 15,323,198,609,019
86 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/12 10,921 10,919 10,668 -251 12,553,840 1,665,785,731 0 271,111,200 1,404,674,531 15,337,673,901,603
87 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/11 10,913 10,912 10,656 -256 7,400,000 1,653,231,891 0 271,111,200 1,392,120,691 15,190,153,116,548
88 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/10 10,906 10,904 10,656 -248 0 1,645,831,891 1,376,500 271,111,200 1,384,720,691 15,099,027,328,314
89 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/09 10,898 10,897 10,640 -257 0 1,645,831,891 0 269,734,700 1,386,097,191 15,103,653,249,230
90 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/08 10,898 10,896 10,640 -256 0 1,645,831,891 0 269,734,700 1,386,097,191 15,102,817,639,384
91 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/07 10,897 10,895 10,639 -256 0 1,645,831,891 1,517,000 269,734,700 1,386,097,191 15,101,983,226,142
92 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/06 10,883 10,882 10,651 -231 0 1,645,831,891 0 268,217,700 1,387,614,191 15,099,413,892,413
93 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/05 10,883 10,881 10,650 -231 0 1,645,831,891 10,116,000 268,217,700 1,387,614,191 15,098,579,520,655
94 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/04 10,868 10,867 10,650 -217 10,640,000 1,645,831,891 0 258,101,700 1,397,730,191 15,188,600,991,413
95 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/03 10,861 10,859 10,655 -204 0 1,635,191,891 1,916,700 258,101,700 1,387,090,191 15,062,625,030,247
96 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/02 10,853 10,852 10,660 -192 0 1,635,191,891 0 256,185,000 1,389,006,891 15,073,077,001,301
97 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/01 10,853 10,851 10,660 -191 0 1,635,191,891 0 256,185,000 1,389,006,891 15,072,238,132,017
98 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/30 10,852 10,850 10,659 -191 16,800,000 1,635,191,891 0 256,185,000 1,389,006,891 15,071,400,470,332
99 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/29 10,838 10,837 10,624 -213 0 1,618,391,891 0 256,185,000 1,372,206,891 14,870,314,126,296
100 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/09/28 10,831 10,829 10,634 -195 0 1,618,391,891 0 256,185,000 1,372,206,891 14,860,097,550,662