صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/07 11,079 11,078 10,852 -226 0 1,898,562,726 0 330,729,775 1,577,832,951 17,478,842,615,395
62 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/06 11,079 11,077 10,851 -226 0 1,898,562,726 0 330,729,775 1,577,832,951 17,477,925,752,728
63 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/05 11,078 11,077 10,851 -226 24,000,000 1,898,562,726 0 330,729,775 1,577,832,951 17,477,010,178,712
64 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/04 11,064 11,063 10,851 -212 16,009,400 1,874,562,726 0 330,729,775 1,553,832,951 17,189,333,200,587
65 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/03 11,057 11,055 10,847 -208 0 1,858,553,326 4,888,001 330,729,775 1,537,823,551 17,000,540,310,796
66 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/02 11,049 11,047 10,855 -192 28,000,000 1,858,553,326 0 325,841,774 1,542,711,552 17,042,859,896,703
67 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/11/01 11,041 11,040 10,849 -191 21,600,000 1,830,553,326 0 325,841,774 1,514,711,552 16,722,038,081,116
68 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/30 11,034 11,032 10,803 -229 0 1,808,953,326 0 325,841,774 1,493,111,552 16,472,257,022,225
69 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/29 11,033 11,032 10,802 -230 0 1,808,953,326 0 325,841,774 1,493,111,552 16,471,469,770,447
70 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/28 11,033 11,031 10,802 -229 17,675,494 1,808,953,326 0 325,841,774 1,493,111,552 16,470,684,594,044
71 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/27 11,019 11,017 10,796 -221 0 1,791,277,832 0 325,841,774 1,475,436,058 16,254,897,769,950
72 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/26 11,011 11,009 10,789 -220 0 1,791,277,832 23,086,712 325,841,774 1,475,436,058 16,243,730,704,715
73 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/25 11,004 11,002 10,781 -221 0 1,791,277,832 0 302,755,062 1,498,522,770 16,486,568,341,133
74 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/24 11,003 11,001 10,780 -221 0 1,791,277,832 11,650,131 302,755,062 1,498,522,770 16,485,788,354,570
75 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/23 10,988 10,987 10,780 -207 0 1,791,277,832 0 291,104,931 1,510,172,901 16,591,921,784,760
76 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/22 10,988 10,986 10,780 -206 0 1,791,277,832 0 291,104,931 1,510,172,901 16,591,179,374,885
77 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/21 10,987 10,986 10,779 -207 49,000,001 1,791,277,832 0 291,104,931 1,510,172,901 16,590,438,104,069
78 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/20 10,973 10,972 10,774 -198 0 1,742,277,831 7,661,438 291,104,931 1,461,172,900 16,031,517,869,579
79 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/19 10,966 10,964 10,771 -193 61,600,000 1,742,277,831 0 283,443,493 1,468,834,338 16,104,504,517,125
80 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/10/18 10,958 10,957 10,729 -228 0 1,680,677,831 4,952,230 283,443,493 1,407,234,338 15,418,512,797,922