صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/18 10,261 10,259 10,437 178 0 1,016,951,391 0 27,000,000 999,951,391 10,258,585,573,000
202 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/17 10,259 10,257 10,435 178 0 1,016,951,391 0 27,000,000 999,951,391 10,256,622,237,946
203 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/16 10,257 10,255 10,433 178 72,600,000 1,016,951,391 0 27,000,000 999,951,391 10,254,662,354,341
204 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/15 10,248 10,247 10,498 251 11,000,000 944,351,391 0 27,000,000 927,351,391 9,502,194,104,457
205 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/14 10,242 10,240 10,427 187 95,100,000 933,351,391 0 27,000,000 916,351,391 9,383,765,550,211
206 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/13 10,236 10,234 10,445 211 30,000,000 838,251,391 0 27,000,000 821,251,391 8,404,794,279,573
207 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/12 10,229 10,228 10,423 195 12,000,000 808,251,391 0 27,000,000 791,251,391 8,092,841,293,668
208 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/11 10,223 10,222 10,420 198 0 796,251,391 0 27,000,000 779,251,391 7,965,253,675,222
209 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/10 10,221 10,219 10,418 199 0 796,251,391 0 27,000,000 779,251,391 7,963,293,801,133
210 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/09 10,218 10,217 10,415 198 0 796,251,391 0 27,000,000 779,251,391 7,961,336,055,998
211 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/08 10,211 10,209 10,406 197 64,000,000 796,251,391 0 27,000,000 779,251,391 7,955,558,964,892
212 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/07 10,205 10,203 10,321 118 65,000,000 732,251,391 0 27,000,000 715,251,391 7,297,722,898,464
213 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/06 10,198 10,197 10,465 268 7,200,000 667,251,391 0 27,000,000 650,251,391 6,630,487,548,872
214 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/05 10,192 10,191 10,463 272 8,000,000 660,051,391 0 27,000,000 643,051,391 6,553,079,544,943
215 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/04 10,186 10,184 10,461 277 0 652,051,391 0 27,000,000 635,051,391 6,467,613,919,023
216 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/03 10,184 10,182 10,458 276 0 652,051,391 0 27,000,000 635,051,391 6,466,085,117,890
217 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/02 10,181 10,180 10,456 276 57,200,000 652,051,391 0 27,000,000 635,051,391 6,464,557,983,077
218 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/06/01 10,174 10,172 10,478 306 9,500,000 594,851,391 0 27,000,000 577,851,391 5,877,903,081,873
219 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/05/31 10,168 10,166 10,464 298 23,000,000 585,351,391 0 27,000,000 568,351,391 5,777,750,962,095
220 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/05/30 10,161 10,160 10,459 299 0 562,351,391 0 27,000,000 545,351,391 5,540,561,888,500