صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰.۰۷ ۱.۲۹ ۳۰.۵ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۱۴۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۷۱ ۲۶.۲۵ ۱,۲۴۲.۴۵
۱۴۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰.۰۷ ۲.۳۳ ۳۰.۵۵ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۱۴۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ ۱.۲ ۲۶.۲۹ ۷,۶۶۵.۱۵
۱۴۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۹ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۹ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰.۱۲ (۰.۷۷) ۵۴.۳۴ (۹۴.۰۲)
۱۴۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰.۰۷ (۰.۱۲) ۳۰.۶۵ (۳۵.۷۷)
۱۴۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰.۰۶ ۱.۸۵ ۲۶.۳۷ ۸۰,۰۰۳.۰۷
۱۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۰.۰۷ (۱.۶۴) ۳۰.۶۹ (۹۹.۷۶)
۱۵۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۰.۰۶ (۳.۴۵) ۲۶.۴۱ (۱۰۰)
۱۵۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۱ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۱ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰.۱۲ ۴.۵ ۵۴.۶۲ ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲
۱۵۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۱ ۰
۱۵۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰.۱۳ ۰.۸۲ ۵۹.۹۹ ۱,۸۷۴.۰۶
۱۵۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰.۰۷ ۱.۶۶ ۳۰.۸۴ ۴۰,۹۳۵.۶۷
۱۵۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰.۰۶ ۲.۷۹ ۲۶.۵۴ ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۱۵۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۲ ۰