صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰.۰۸ (۰.۳۹) ۳۲.۹۷ (۷۶.۰۵)
۱۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۹ ۰
۱۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۱ ۱۰.۹۳ ۴۳.۵۲
۱۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۰۶ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۲ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۲۳.۰۹ ۱۴.۵۱
۱۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰.۱۶ (۰.۰۶) ۷۷.۱۷ (۱۹.۱۹)
۱۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰.۰۹ (۰.۰۸) ۳۶.۶۶ (۲۵.۶۱)
۱۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰.۰۸ (۰.۵۲) ۳۳.۱۸ (۸۴.۹۱)
۱۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۱۸ ۳۳.۲۱ ۹۳.۳۷
۱۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۱ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۵ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (۰.۰۳) (۰.۱۵) (۹.۹۲) (۴۱.۱۹)
۱۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰.۱۶ (۰.۴۷) ۸۲.۳۶ (۸۱.۹۷)
۱۳۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۰.۰۸ (۰.۳۶) ۳۳.۳۴ (۷۳.۶۴)
۱۳۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۳۳.۳۷ ۲۲.۸۲
۱۳۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۳۳.۴ ۷۷.۴۲
۱۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۳ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱۵ ۰