صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۸ ۰
۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۲ ۰
۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۱ ۰
۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰ ۰.۳۱ ۰ ۲۱۲.۳۱
۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰.۱۷ ۰.۸۹ ۸۶.۳۳ ۲,۴۵۳.۴۳
۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۳۴.۸۶ ۸۹.۲۷
۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰.۰۸ (۰.۸۸) ۳۴.۹ (۹۶.۰۸)
۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱ ۰
۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۲۱ ۰
۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ (۰.۰۳) ۰.۲۵ (۱۱.۷۴) ۱۴۹.۹۵
۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰.۱۶ (۰.۷) ۸۲.۲ (۹۲.۴)
۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۲۶ ۰
۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۸ ۰
۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ (۰.۰۳) (۰.۰۱) (۹.۵۳) (۳.۳۹)
۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۹ ۰
۷۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۲ ۰
۷۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰.۱۴ ۰.۵۳ ۶۵.۱۵ ۵۹۲.۷۴
۷۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰.۱۷ (۰.۱۹) ۸۲.۷۵ (۴۹.۱۸)
۷۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۷۷ ۳۵.۲۳ ۱,۵۵۲.۸۷