صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۶ ۰
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۱۵) ۲۴.۰۸ (۴۱.۵۶)
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰.۱۶ (۰.۰۶) ۷۶.۳ (۱۹.۶۲)
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۳۴.۶۳ ۲۸.۵۲
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۳۱.۰۷ ۱.۸۶
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰.۰۸ (۰.۴۶) ۳۴.۶۹ (۸۱.۶۴)
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۵ ۰
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۹ ۰
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ (۰.۰۲) (۰.۲۵) (۷.۸۱) (۶۰.۱۶)
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰.۱۶ ۰.۵۲ ۷۶.۷۷ ۵۶۵.۸
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰.۰۷ ۲.۰۸ ۳۱.۲۱ ۱۸۰,۴۵۵.۳
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۰۷ ۱.۶ ۳۱.۲۳ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰.۰۷ ۱.۳۳ ۳۱.۲۶ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۹ ۰
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۵ ۰
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۱.۴ (۵.۳) ۱۵,۹۴۵.۳۴
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۷۲.۴۷ ۱۸۴.۱۲
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۳۱.۳۷ ۳۴.۰۷
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۵.۰۳ ۱۲۳.۶۶