صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۴ ۰
۱۸۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰.۱ ۰.۲۲ ۴۵.۴۵ ۱۲۶.۲۶
۱۸۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۴۲ ۲۲.۶۹ ۳۵۴.۷۵
۱۸۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۲۶.۹۷ ۷۴.۵
۱۸۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۷ (۰.۱۴) ۲۶.۹۹ (۴۰.۶۱)
۱۸۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ (۰.۱۴) ۲۷.۰۱ (۴۰.۰۸)
۱۸۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۸ ۰
۱۸۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۷ ۰
۱۸۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۴۰.۷۶ ۹۲.۸
۱۹۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰.۰۷ (۰.۰۷) ۲۷.۰۶ (۲۱.۷)
۱۹۱ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۲۲.۸ ۱۸۰.۲
۱۹۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۸۳ ۲۷.۱ ۱,۹۳۱.۶۱
۱۹۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰.۰۷ (۱.۴۵) ۲۷.۱۲ (۹۹.۵۲)
۱۹۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۹ ۰
۱۹۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱ ۰
۱۹۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۰۹ ۰.۲۲ ۴۰.۹۴ ۱۲۵.۷۴
۱۹۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۲۷.۱۸ ۷۹.۰۸
۱۹۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۷۷) ۲۲.۹ (۹۴.۱۱)
۱۹۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰.۰۷ (۰.۴۹) ۲۷.۲۲ (۸۳.۲۱)