صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰.۰۸ ۰.۰۲ ۳۲.۴ ۹.۱۱
۲۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰.۰۸ (۰.۹) ۳۲.۴۳ (۹۶.۳۶)
۲۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸ ۰
۲۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۸ ۰
۲۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۲۸ ۳۶.۲۵ ۱۷۷.۸
۲۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰.۱ ۰.۴۲ ۴۴.۱۸ ۳۶۵.۷۸
۲۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۲۸.۸۶ ۱۲۰.۰۳
۲۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۰.۰۸ (۲.۵۱) ۳۲.۵۷ (۹۹.۹۹)
۲۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۸۲) ۲۸.۹۱ (۹۴.۹۶)
۲۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۴ ۰
۲۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۴ ۰
۲۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۳۲.۶۴ ۴۷.۷۳
۲۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۵ ۰
۲۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۰۸ ۰.۰۲ ۳۲.۶۸ ۶.۸۱
۲۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰.۱۵ (۰.۸۳) ۷۱.۲۳ (۹۵.۲۸)
۲۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۰.۰۷ (۰.۶۴) ۲۹.۰۵ (۹۰.۴۳)
۲۵۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۸ ۰
۲۵۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۸ ۰
۲۵۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۰۸ ۰.۰۱ ۳۲.۸۱ ۴.۴۴