صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰.۰۷ (۰.۶۷) ۲۷.۹ (۹۱.۲۵)
۲۴۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰.۰۶ (۱.۱۶) ۲۳.۵ (۹۸.۶۱)
۲۴۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۲۹ ۰
۲۴۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۲۹ ۰
۲۴۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۹۱ ۳۲.۵۴ ۲,۶۰۸.۲۷
۲۴۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۵ ۰
۲۴۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۱ ۰.۴۷ ۴۲.۲۷ ۴۵۶.۷
۲۴۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۱ ۰
۲۴۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۰.۱۱ (۲) ۴۷.۴۵ (۹۹.۹۴)
۲۵۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۲ ۰
۲۵۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۲ ۰
۲۵۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۰.۰۸ (۰.۸۶) ۳۲.۶۸ (۹۵.۸)
۲۵۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۰.۰۷ (۰.۴۹) ۲۸.۱ (۸۳.۴۸)
۲۵۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۳.۶۶ (۶۶.۲۷)
۲۵۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۸) ۲۳.۶۸ (۹۴.۷۷)
۲۵۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۴ ۰
۲۵۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲۲ ۰
۲۵۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۵ ۰
۲۵۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۰.۱۲ (۰.۲۹) ۵۳.۰۶ (۶۵.۲۴)