صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۲۳.۰۹ ۱۴.۵۱
۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰.۱۶ (۰.۰۶) ۷۷.۱۷ (۱۹.۱۹)
۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰.۰۹ (۰.۰۸) ۳۶.۶۶ (۲۵.۶۱)
۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰.۰۸ (۰.۵۲) ۳۳.۱۸ (۸۴.۹۱)
۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۱۸ ۳۳.۲۱ ۹۳.۳۷
۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۱ ۰
۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۵ ۰
۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (۰.۰۳) (۰.۱۵) (۹.۹۲) (۴۱.۱۹)
۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰.۱۶ (۰.۴۷) ۸۲.۳۶ (۸۱.۹۷)
۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۰.۰۸ (۰.۳۶) ۳۳.۳۴ (۷۳.۶۴)
۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۳۳.۳۷ ۲۲.۸۲
۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۳۳.۴ ۷۷.۴۲
۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۳ ۰
۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱۵ ۰
۳۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ (۰.۰۳) ۰.۱۶ (۹.۹۶) ۸۰.۸
۳۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۰.۱۷ (۱.۲۴) ۸۲.۸۹ (۹۸.۹۳)
۳۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۰.۰۸ (۰.۳۱) ۳۳.۵۲ (۶۷.۶۶)
۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۰.۰۸ (۰.۶۳) ۳۳.۵۵ (۹۰.۱۵)
۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰.۰۸ (۰.۸۷) ۳۳.۵۸ (۹۵.۹)