صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۸۸۲ ۰ % ۲۲,۹۰۴,۶۵۶ ۶۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۰۳,۵۶۱ ۳۸.۷۷ % ۱۵۳,۹۰۶ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰ % ۲۲,۸۸۴,۳۸۳ ۵۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ ۳۸.۴۵ % ۶۱۰,۴۸۹ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰ % ۲۳,۳۵۸,۴۴۲ ۶۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ ۳۸.۴۶ % ۱۳۱,۶۷۴ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰ % ۲۳,۳۴۸,۸۲۴ ۶۱.۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ ۳۸.۴۸ % ۱۲۰,۵۶۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰ % ۲۳,۳۳۹,۱۱۶ ۶۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ ۳۸.۵ % ۱۰۹,۴۷۲ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۸۹۰ ۰ % ۲۳,۴۰۹,۱۰۵ ۶۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۳۳,۶۹۵ ۳۸.۵۳ % ۹۸,۴۳۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۸۹۰ ۰ % ۲۳,۴۴۸,۵۵۰ ۶۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۰,۰۳۴ ۳۸.۷۲ % ۸۹,۲۶۲ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۸۹۶ ۰ % ۲۳,۴۲۷,۳۶۶ ۶۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۴۵,۵۹۷ ۳۸.۳۸ % ۲۴۹,۷۷۰ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۸۹۶ ۰ % ۲۳,۵۷۴,۱۶۲ ۶۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۶۶,۶۹۳ ۳۸.۱۹ % ۱۶۱,۴۶۱ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۹۰۰ ۰ % ۲۳,۳۶۱,۲۹۸ ۶۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ ۳۸.۶۵ % ۱۵۰,۷۹۹ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %