صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۲,۶۴۴,۹۳۲ ۵۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۵۹,۲۹۷ ۴۰.۳۵ % ۲۰۵,۸۸۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۱,۴۷۲,۷۸۹ ۵۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۷۷,۶۱۲ ۴۱.۰۳ % ۱۹۵,۴۹۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۱,۴۶۳,۴۹۰ ۵۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۷۷,۶۱۲ ۴۱.۰۵ % ۱۸۴,۸۹۴ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۰,۹۸۷,۳۵۶ ۵۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۷۷,۶۰۲ ۴۱.۶۱ % ۱۷۳,۸۰۶ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۰,۹۷۸,۰۷۵ ۵۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۷۷,۶۰۲ ۴۱.۶۳ % ۱۶۳,۳۳۷ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۰,۹۶۸,۷۸۶ ۵۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۷۷,۶۰۲ ۴۱.۶۵ % ۱۵۲,۸۸۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰ % ۲۰,۸۸۳,۷۵۰ ۵۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۴,۹۶۶ ۴۱.۳۸ % ۱۴۲,۶۷۶ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۸۹۹ ۰ % ۲۰,۴۵۹,۳۸۶ ۵۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۴,۹۶۶ ۴۱.۶۳ % ۱۳۲,۵۰۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۰,۳۰۳,۲۵۰ ۵۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۴۳,۹۴۹ ۴۰.۰۵ % ۱۲۲,۳۰۵ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۱۹,۹۲۷,۱۱۱ ۵۶.۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۰۶,۰۳۱ ۴۲.۷۷ % ۱۵۱,۲۶۰ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %