صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۱۸,۵۶۶,۶۸۷ ۵۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۰۶,۹۸۱ ۴۶.۴۲ % ۱۴۱,۹۱۲ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۱,۵۵۵,۴۹۲ ۵۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۰۶,۹۸۱ ۴۲.۷۷ % ۱۳۱,۴۹۰ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۱,۵۴۵,۴۸۰ ۶۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۳۴,۳۷۲ ۳۷.۷۴ % ۱۲۲,۵۹۶ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰ % ۲۰,۶۶۴,۸۵۸ ۶۰.۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۶۵,۳۷۲ ۳۸.۹۶ % ۱۱۳,۷۱۴ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰ % ۲۰,۵۵۶,۳۳۴ ۶۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۱۰,۳۰۲ ۳۹.۷۵ % ۷۳,۰۲۰ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۰,۵۳۸,۹۲۴ ۵۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۸۱,۶۳۷ ۴۰.۰۸ % ۶۳,۷۲۳ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۹۱۸ ۰ % ۲۰,۲۸۳,۷۷۹ ۵۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۱۰,۲۰۴ ۴۰.۰۸ % ۶۳,۷۱۶ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۹۱۰ ۰ % ۲۰,۲۹۵,۰۲۹ ۵۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۳۷,۱۳۹ ۴۰.۶۵ % ۵۴,۷۰۴ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۹۱۰ ۰ % ۲۰,۲۸۵,۶۲۴ ۵۹.۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۵۸,۲۳۵ ۴۰.۴۴ % ۱۲۴,۱۸۴ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۹۱۰ ۰ % ۲۰,۲۷۶,۳۱۶ ۵۹.۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۵۸,۲۳۵ ۴۰.۴۶ % ۱۱۴,۶۶۵ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %