صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۸۳۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۵۰,۸۵۰ ۵۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۹۸,۶۶۱ ۴۲.۶۱ % ۲۵۶,۸۸۶ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۸۴۶ ۰ % ۲۰,۷۶۸,۸۹۸ ۵۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۴,۶۴۹ ۴۱.۰۷ % ۹۴۵,۳۱۴ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۸۴۵ ۰ % ۲۱,۴۷۱,۷۱۳ ۵۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۰۴,۶۴۹ ۴۱.۲۵ % ۱۸۱,۶۹۳ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۸۵۲ ۰ % ۲۱,۴۵۱,۰۹۶ ۵۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۰۹,۵۸۱ ۳۷.۵ % ۱,۵۶۶,۲۳۷ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۸۴۳ ۰ % ۲۲,۸۲۵,۸۷۵ ۶۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۳۴,۹۰۰ ۳۷.۵۵ % ۱۸۵,۱۴۹ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۸۵۹ ۰ % ۲۲,۸۳۶,۴۰۳ ۶۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۶۴,۹۰۰ ۳۷.۶ % ۱۷۴,۵۸۶ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۸۵۹ ۰ % ۲۲,۸۲۷,۸۵۲ ۶۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۶۴,۹۰۰ ۳۷.۶۲ % ۱۶۴,۰۳۹ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۸۵۹ ۰ % ۲۲,۸۱۹,۱۷۷ ۶۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۳۴,۲۵۹ ۳۷.۵۸ % ۱۵۳,۸۳۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۸۶۷ ۰ % ۲۲,۸۳۵,۴۳۴ ۶۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۱۸,۳۵۵ ۳۸.۵۳ % ۱۶۲,۱۲۳ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۸۸۵ ۰ % ۲۲,۱۵۱,۶۹۵ ۵۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۸۹,۶۰۸ ۴۰.۸۳ % ۱۵۱,۸۷۸ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %