صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۸۶,۰۹۱ ۵۴.۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۹,۱۰۶ ۴۴.۹۸ % ۳۱۱,۹۰۸ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۷۶,۷۴۱ ۵۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۹,۱۰۶ ۴۵.۰۱ % ۲۹۸,۶۴۰ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۶۷,۳۹۹ ۵۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۹,۱۰۶ ۴۵.۰۳ % ۲۸۵,۳۹۲ ۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۵۸,۰۶۵ ۵۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۹,۱۰۶ ۴۵.۰۶ % ۲۷۲,۱۶۴ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۴۸,۷۵۶ ۵۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۹۹,۷۹۱ ۴۴.۹۶ % ۳۰۹,۷۶۸ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۳۹,۴۳۷ ۵۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۳,۶۰۷ ۴۴.۷۳ % ۳۲۲,۷۰۵ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۸۱۹ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۹۶,۰۱۵ ۵۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۴۷,۵۵۷ ۴۳.۳۶ % ۲۹۷,۲۲۳ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۸۲۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۹۱,۷۳۵ ۵۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۴۳,۰۴۴ ۴۳.۲۹ % ۲۸۹,۱۳۰ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۸۳۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۲۱,۶۲۵ ۵۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۴۳,۰۴۴ ۴۲.۸ % ۲۸۱,۱۴۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۸۳۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۱۴,۳۴۶ ۵۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۴۳,۰۴۴ ۴۲.۸۳ % ۲۶۹,۰۱۱ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %