صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۳۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۱۹,۴۴۰ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۳,۹۱۷ ۰.۰۸ % ۳,۱۷۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۱۶,۱۶۴ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۷ ۰.۰۷ % ۳,۱۸۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۸۳,۶۹۵ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۳ ۰.۰۴ % ۳,۱۸۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۳,۸۱۶ ۸۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۰۱۳ ۱۱.۸ % ۳,۱۹۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۲,۳۴۵ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۰۱۳ ۱۱.۸ % ۳,۲۰۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۰,۸۷۶ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۰۱۳ ۱۱.۸۱ % ۳,۲۰۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۰,۹۰۳ ۹۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۹۶۹ ۵.۵۱ % ۸۱,۲۶۰ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۴,۷۳۲ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۹ ۰.۰۵ % ۳,۲۲۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۰,۹۱۰ ۵۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۱,۹۶۹ ۴۳.۷۳ % ۳,۲۲۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۱,۹۶۹ ۹۹.۹ % ۳,۲۳۵ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %