صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۸۱۲ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۵۵,۹۹۵ ۵۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۶۹,۳۳۶ ۴۵.۴۴ % ۳۶۰,۰۵۵ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۸۱۲ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۴۷,۳۲۶ ۵۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۶۲,۷۶۷ ۴۵.۴۵ % ۳۵۱,۷۳۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۸۱۲ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۸,۸۴۱ ۵۳.۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۶۲,۷۶۷ ۴۵.۴۸ % ۳۳۶,۸۱۵ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۸۱۲ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۰,۳۶۴ ۵۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۳۵,۰۸۰ ۴۵.۴۳ % ۳۴۹,۷۷۰ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۸۲۷ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۴۷,۱۲۵ ۵۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۰۷,۳۹۱ ۴۵.۵ % ۳۵۹,۷۴۴ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۸۱۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۹۲,۹۴۴ ۵۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۰۷,۳۹۱ ۴۵.۵۷ % ۳۴۸,۳۰۱ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۸۱۵ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۷۲,۹۲۲ ۵۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۵۳,۹۵۲ ۴۵.۶۸ % ۳۲۸,۱۱۵ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۴۸,۳۳۲ ۵۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ ۴۶.۳۷ % ۳۱۷,۴۵۲ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۳۹,۸۹۵ ۵۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ ۴۶.۳۹ % ۳۰۲,۶۵۴ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۳۱,۴۶۶ ۵۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ ۴۶.۴۲ % ۲۸۷,۵۳۳ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %