صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۸۴۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۵۷,۸۴۲ ۵۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۴۹,۵۲۰ ۴۷.۰۴ % ۲۷۲,۷۲۰ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۸۵۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۲۷,۸۸۸ ۵۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۲۷,۸۱۵ ۴۷.۰۷ % ۲۵۶,۰۵۹ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۸۵۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۱۹,۴۵۹ ۵۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۲۷,۸۱۵ ۴۷.۱ % ۲۴۰,۷۱۴ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۸۵۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۱۱,۰۳۹ ۵۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۲۷,۸۱۵ ۴۷.۱۲ % ۲۲۵,۳۹۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۸۵۹ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۳۷,۰۳۹ ۵۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۵۷,۸۲۱ ۴۶.۵۱ % ۲۱۰,۳۲۴ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۸۵۹ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۲۸,۶۳۴ ۵۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۵۷,۸۲۱ ۴۶.۵۴ % ۱۹۵,۲۸۰ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۸۵۹ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۲۰,۲۳۶ ۵۳ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۵۳,۵۲۰ ۴۶.۵۵ % ۱۸۴,۴۸۷ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۸۶۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۲۸,۲۱۶ ۵۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۵۳,۵۲۱ ۴۷.۳۱ % ۱۶۹,۴۸۷ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۸۷۳ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۷۷,۱۴۰ ۵۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۱۱,۹۰۵ ۴۶.۶۸ % ۲۵۰,۶۳۴ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۸۷۷ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۵۷,۸۹۴ ۵۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۰۱,۶۳۵ ۴۶.۰۷ % ۳۱۲,۶۶۸ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %