صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۱۹,۷۲۵,۶۸۶ ۵۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۷۳,۲۳۵ ۴۱.۳۳ % ۱۰۵,۲۸۶ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰ % ۱۹,۳۰۶,۷۰۴ ۵۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۰۴,۹۴۳ ۴۱.۲۲ % ۹۵,۹۱۹ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۱۹,۲۸۸,۹۷۵ ۵۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۰۴,۹۴۳ ۴۱.۲۴ % ۹۲,۲۰۹ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰ % ۱۹,۲۷۱,۸۴۹ ۵۸.۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۷۶,۷۶۰ ۴۱.۳ % ۱۶۵,۶۳۶ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۹۰۹ ۰ % ۱۹,۳۵۴,۳۱۲ ۵۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۲۴,۸۰۸ ۴۱.۰۷ % ۱۹۷,۱۳۷ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۹۰۹ ۰ % ۱۹,۳۴۵,۲۲۱ ۵۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ ۴۱.۰۳ % ۲۰۶,۰۷۵ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۹۰۹ ۰ % ۱۹,۳۳۶,۱۳۹ ۵۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ ۴۱.۰۶ % ۱۹۶,۵۶۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۹۱۱ ۰ % ۱۹,۳۷۴,۱۸۱ ۵۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ ۴۱.۰۲ % ۱۸۷,۰۴۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۹۱۵ ۰ % ۱۹,۳۳۰,۱۶۴ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ ۴۱.۰۹ % ۱۷۷,۵۶۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۹۲۷ ۰ % ۲۰,۲۰۴,۸۴۴ ۵۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۰۳,۹۶۶ ۴۰.۰۴ % ۱۶۸,۰۸۷ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %