صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۹۰۰ ۰ % ۲۳,۳۵۱,۴۸۹ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ ۳۸.۶۸ % ۱۴۰,۰۸۰ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۹۰۰ ۰ % ۲۳,۳۴۱,۵۸۹ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ ۳۸.۷ % ۱۲۹,۳۷۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۹۰۷ ۰ % ۲۳,۰۷۰,۴۷۳ ۶۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۷۱,۴۸۱ ۳۸.۷۵ % ۱۱۸,۷۵۹ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۹۰۶ ۰ % ۲۲,۷۰۸,۵۱۳ ۶۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۵۱,۲۹۳ ۳۹.۰۵ % ۱۶۲,۹۱۱ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۳,۲۲۵,۱۴۶ ۶۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۳۰,۴۹۳ ۳۸.۴۳ % ۲۱۱,۱۱۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۲,۹۴۶,۱۷۷ ۵۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۱,۴۹۳ ۴۰.۴۸ % ۲۰۰,۴۶۷ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۱,۹۶۶,۸۷۳ ۵۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۲۱,۲۴۰ ۴۲.۲۵ % ۲۰۰,۲۹۳ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۳,۳۶۵,۷۳۸ ۵۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۲۱,۲۴۰ ۴۰.۷۸ % ۱۸۸,۸۸۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۹۰۴ ۰ % ۲۳,۳۵۵,۸۱۷ ۶۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۶۰,۸۰۰ ۳۸.۳۸ % ۱۷۸,۲۶۱ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۹۰۳ ۰ % ۲۲,۹۲۶,۷۳۱ ۶۰.۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۷۴,۱۸۴ ۳۸.۸۵ % ۱۶۷,۶۹۶ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %