صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.04.17 ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
12 تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 1402.02.24 ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
13 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 1402.02.24 ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
14 دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 1402.02.24 ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
15 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
16 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
17 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
18 تصمیمات مجمع -تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401.08.07 ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
19 اسامی حاضرین در مجمع -تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401.08.07 ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
20 دعوت به مجمع -تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401.08.07 ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
123
سایز صفحه